उप–निर्वाचनका लागि तीनै क्षेत्रमा दलहरुले दर्ता गराए उम्मेदवारी

उप–निर्वाचनका लागि तीनै क्षेत्रमा दलहरुले दर्ता गराए उम्मेदवारी

69
pDd]bjf/L btf{ ub}{ vgfn 8’d|], @) r}tM tgx’F lgjf{rg If]q gDa/ ! sf] k|ltlglw;ef ;b:osf] j}zfv !) ut] x’g] pklgjf{rgsf nflu ;f]daf/ pDd]bjf/L btf{ ub}{ g]skf -Pdfn]_sf tkm{af6 pDd]bjf/ ;j]{G› vgfn . ?????? : ???? ???÷????

काठमाडौं– आगामी बैशाख ४ गते तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उप–निर्वाचन हुँदैछ। तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा हुने उप–निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारहरुले जित्ने दाबी गर्न थालेका छन्। उप–निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३, नेपाली कांग्रेसले २, जसपा १ र जनमतले १ स्थानमा उम्मेदवार उठाएका छन्। सत्ता गठवन्धनभित्र रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्।

तपाईको बिचार